You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Petrović, Dragoljub

Natrag

 

Dragoljub Petrović (Kosor kod Podgorice, 20. jun 1935), je srpski lingvista, srbista, slavista i univerzitetski profesor.
Najviše se bavi srpskom dijalektologijom, kao i problemima onomastike i slovenske lingvogeografije. Autor je ili koautor četrnaest knjiga. Redaktor je Rečnika bačkih Bunjeva­ca M. Peića i G. Bačlije, Imeno­slova bačkih Bunjevaca istih autora i Rečni­ka srpskih govora Vojvodine. Bio je član Međunarodne komisije za jezičke kontakte, Međunarodne ko­mi­sije za Opšteslovenski lingvistički atlas, Međunarodnog  redakcionog kole­gi­ju­ma Opštekarpatskog dijalektološkog atlasa (sve pod okriljem Međunarodnog komiteta slavista) i više do­maćih naučnih od­bo­ra i komisija. Stalni je član Matice srpske, član ured­ništva Zbornika Ma­ti­ce srpske za filologiju i lingvistiku (Novi Sad), Srpskog dijalektološkog zbornika (Beograd), a bio je i član uredništva Priloga prouča­va­nju jezika (Filozofski fakultet Novi Sad).Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića