You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Le Capitale, suite et fins

Back

Velika tranzicija
Author Sorman, Gi / Sorman, Guy
Subjects geopolitika
Series Istok-istok
Date 11.06.1997.
Format 22.5 x 14
Weight 490
Number of pages 426
Price 1500RSD / 14.29€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
Translator Dušan Janić

Od Marksovog vremena pa do 1989, reč kаpitalista je 
svuda bila uvreda! Sa relativnim izuzetkom Sjedinjenih 
država, ali samo sa relativnim.
Tada se desio prelom: Francuzi su zauvek pokopali svoju Revoluciju. Berlinski zid je srušen: u Kotonuu, Beninci su oborili Lenjinov kip; na ulicama Bukurešta demonstranti su napisali »Živela privatizacija!« Za čitave narode, kapi-talizam, nekad omražen i sumnjiv, postao je nada, put napret-ka i slobode. Čak je i nekoliko filozofa izjavilo da kapi-talizam predstavlja kraj Istorije, jednoobraznu i univerzalnu ideologiju ka kojoj se kreće čitavo čovečanstvo.
Preterano »optimistički« stav. Kapitalizam je odveć ne-savršen da se ne bi mogao prevazići. Nesavršenost duha, naj-pre: legitimitet kapitalističkog sistema, praktične a ne te-orijske prirode, nepostojan je, jer izvire jedino iz njegove uspešnosti. Dovoljan će biti jedan neuspeh, jedan trenutak sporog razvoja, pa da njegovi temelji budu neposredno ospore-ni, a njegova smrt najavljena. Politička krhkost, takođe: kapi-talizam ne proizvodi mitove, a još manje heroje; narodi o njemu sude samo na osnovu njegovih rezultata, a za ove se ne može jemčiti da će uvek biti pozitivni. Ova jalovost u stva-ranju mitova svojstvena kapitalizmu svedoči a njegovoj isku-stvenoj nadmoćnosti, ali i o njegovoj konstitutivnoj slabo-sti: kapitalizam u nama više zadovoljava homo rationalisa nego homo symbolicusa.


Table of contents         Add to cart 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića