You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

sociology

Sort by:

B | C | Č | D | E | G | I | K | L | M | N | O | P | R | S | All

Srpsko društvo i ekonomija 1918-1992

Vuković, Slobodan


Subjects: sociology
Series: Leviathan
Date: 28.10.2012.
Price 2000 RSD / 19.05€

Knjiga Dr Slobodana Vukovića Srpsko društvo i ekonomija (1918–1992), daje uporednu analizu političkih, ekonomskih i društvenih zbivanja u jugoslovenskom i srpskom društvu, u dva perioda,...

more...L

Lipovetsky, Gilles


Subjects: sociology
Series: Elements
Date: 26.09.2011.
Price 1000 RSD / 9.52€

Člаnke i studije koje ovde objаvljujemo povezuje to što svi oni, nа rаzličitim nivoimа, postаvljаju isti opšti problem: uzdrmаnost društvа, morаlnog vlаdаnjа, kаo i sаvremenog...

more...Histoires d

Kristeva, Julia


Subjects: sociology
Series: Theoria
Date: 18.03.2011.
Price 2000 RSD / 19.05€

Koliko god daleko mi u prošlost dopiru sećanja na moje ljubavi, teško mi je da o njima govorim. Ta zanesenost s onu stranu erotizma je bezmerna sreća, koliko i čista patnja: i jedna i druga...

more...Sociologija nauke. Mertonovski i konstruktivistički programi

Škorić, Marko


Subjects: sociology
Series: Theoria
Date: 02.12.2010.
Price 2400 RSD / 22.86€

Knjiga se sastoji iz uvoda, četiri poglavlja, zaključnih razmatranja i spiska literature. U uvodnom delu raspravlja se o osnovnim epistemološko-mеtodološkim problemima i sporovima u...

more...Grupni socijalni rad

Đukanović, Borislav
Filipović, Snežana


Subjects: sociology
Series: Litterature, language, culture
Date: 15.10.2010.
Price 1600 RSD / 15.24€

Literatura u oblasti teorije i prakse grupnog socijalnog rada je kod nas izuzetno oskudna. Grupni socijalni rad se u svetu ši-roko primenjuje sa devijantnim, ali i sa normalnim grupama čiji...

more...Izazovi kulture

Božović, Ratko R.


Subjects: sociology
Series: Litterature, language, culture
Date: 19.03.2010.
Price 800 RSD / 7.62€

Ako hoćemo da odredimo šta pokrivaju tekstovi koji se objavljuju na jednom mjestu u ovoj knjizi, koju oblast autorovog interesovanja, onda je jasno prepoznatljivo da je to kultura.Drugo...

more...Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität

Luhman, Niklas


Subjects: sociology
Series: Elements
Date: 18.03.2010.
Price 1000 RSD / 9.52€

Ovde izložena istraživanja semantike „ljubavi" kombinuju dva različita teorijska konteksta. Ona se, s jedne strane, nalaze u sklopu radova iz sociologije nauke koji se bave prelaskom...

more...En torno al casticismo

Unamuno, Miguel de


Subjects: sociology
Series: Elements
Date: 08.02.2010.
Price 600 RSD / 5.71€

Kamo sreće da neka istinska, srčana i slobodna mladost, kidajući mrežu koja nas davi i jednoličnu monotoniju u kojoj smo postrojeni, sa ljubavlju počne da proučava narod koji nas sve...

more...1 2 3 4 5 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića